2013/06/25

හොරෙන් ගැන්නෙමි...

හොරෙන් ගැන්නෙමි නුඹ සැලූ
නෙතු පියන් වාර ගණන...
හොරෙන් ගැන්නෙමි නුඹ හෙලූ
හද සුසුම් වාර ගණන...
හොරෙන් ගැන්නෙමි නුඹ තැබූ
පාද පියවර වාර ගණන...
නුඹත් නොදන්න,
නුඹ සැලූ,
නුඹ හෙලූ,
නුඹ තැබූ,
නෙතු පියන්,
හද සුසුම්,
පාද පියවර,
ගණන් පවසමි
නුඹ අසයි නම්.....