2013/07/25

අකුරු...

ලියා මකා,
කපා කොටා,
පද බඳින,
තවමත්
හිතට හදට නොදැනෙන,
අකුරු...