2013/08/02

ආපහු පලයන්!

එකෙක්ට මදි වූ
තවකෙක්ට කෙල වූ
මනින්නට සිදු වූ
මට එපා වූ
කාලය...
ආපු විදියටම ආපහු පලයන්...!

No comments:

Post a Comment