2013/10/22

උමතු පෙම

නුඹට එපා බව
දැන දැන
නුඹටම සිත් පුරන
තව තව...
උමතු පෙම...