2013/11/08

දිලිසෙන පුංචි තරු වලට,
නිදහසේ නිල් අහසට,
හෙමින් වැළපෙන සයුරට,
ඈත ඉඳන් පෙම්  හිතට
නුඹේ තරු ඇස් වලට,
නුඹේ නිදහස් මුදු හිතට,
හීන් දුකක් රැදි හිනාවට,
ඈත ඉඳන් පෙම් කරනු බැරි මොකද...?