2014/03/30

ආයේ දවසක

මගේ දෙතොලඟ
හිනාවක් රන්දන
නුඹේ ඔය හිනැහෙන
ඇස් දෙක
දකින්න එන්නම්
ආයේ දවසක...

No comments:

Post a Comment