2014/03/17

ඉරට පිස්සු!


නුඹේ ලොකු ඇස්


පුංචි කරලා


කඳුළු පුරවන්න


ඉරට පිස්සු!

No comments:

Post a Comment