2014/03/07

බිඳී සුන් වී
ඉරි තැලී ගිය...
දිවියේ වැළපෙන
දුක්බරම කවියේ...
තාලය කියා දෙන්නට...
හෙටත් එනවද...?

No comments:

Post a Comment