2014/04/20

ගමන

හුස්ම
උඩ පාත
හෙලන බව
දැනෙන
ජීවිතයට වඩා
මරණයට
ළඟ බව
කියන
ආදරණීය
මිනිසුන්
සොයා යන
ගමන

2014/04/01

ලේ

මම නුඹ මරා දමමි!
මා අත තැවරෙන ලේ,
නුඹේ නොවන වග,
මගේම වන වග
මම දනිමි!