2014/04/20

ගමන

හුස්ම
උඩ පාත
හෙලන බව
දැනෙන
ජීවිතයට වඩා
මරණයට
ළඟ බව
කියන
ආදරණීය
මිනිසුන්
සොයා යන
ගමන

No comments:

Post a Comment