2014/04/01

ලේ

මම නුඹ මරා දමමි!
මා අත තැවරෙන ලේ,
නුඹේ නොවන වග,
මගේම වන වග
මම දනිමි!

No comments:

Post a Comment