2014/05/01

නුඹ හින්ද

දෙතොල් අතර නිතර රැදුණු
හිනාව, නැති කරගත්තේ නුඹ හින්ද...
ඈතට ඈතට යන්න හිතුණු දවසක,
අඩියක්වත් නොහෙල්ලී හිටියෙ නුඹ හින්ද...
පුංචි පුංචි වචන අමුණලා ලිවු කවි,
ඉරලා ගුලි කරලා විසිකලේ නුඹ හින්ද...
ගඟක් වගේ ගලාගිය ජීවිතේ,
මඟ නතර කරගත්තේ නුඹ හින්ද...
ඔව්... මාව ගණනකටවත් නොගත්තු, නුඹ හින්ද!

No comments:

Post a Comment