2014/05/24

කතාව

නුඹට පෙම් බැඳි
කඳුළු දුක් විඳි
නුඹ දැකපු නැති
මගේ කතාව
මං හිටපු නැති
පෙම් බැඳපු නැති
සිනහ වත රැඳි
නුඹේ කතාව
එකතුවුන් නැති
යළිත් එන්නැති
ඉවරවුන් නැති
අපේ කතාව
ඇරඹුමක් නැති
තේරුමක් නැති
මට නුඹව නැති
සැබෑ කතාව

No comments:

Post a Comment