2014/05/28

මැරියං!

උඹ මැරියං ජීවිතය!
උඹේ වරද...
උඹ මැරියං,
තවත් නොතලා හදවත.
බිඳෙන්න ඉඩක් නෑ තව
උඹ ඉරා මස් කල මේ හිත
මැරියං කියා උඹ සාප කල
තාමත් හුස්ම වැටෙන...
උඹට මරන්න බෑ හිත.
ජීවිතය උඹ මැරියං!
හෙට.......

No comments:

Post a Comment