2014/06/02

නතර වෙයිද මම මෙතනම?

ගතවෙන හැම තත්පරේම
සන්සුන් නැති දෑසින් නුඹ
හෙව්වා මම
දවසක් දෙකක් නුඹ නාවම
ඒකත් හොඳයි අමතක වෙයි
හිතුවා මම
නුඹ අමතක වෙයි හිතුවත්
නුඹ ඒයැයි හිතට හොරෙන්
හිතුවා මම
කවදාවත් නුඹ නාවම
දුක හිතිලා මට හොඳටම
ඇඬුවා මම
හැමදාමත් නතර වෙයිද
අමතක නොවුනු නුඹ හින්දම
මම මෙතනම?

No comments:

Post a Comment