2014/06/13

නුඹේ නෙතු යුග

ගිනි දැවෙන මද්දහන් මැද,

දෂ්ඨ කරන සුළු

තද සීත කුණාටු


මා වටා මවන,නුඹේ නෙතු යුග...!

No comments:

Post a Comment