2014/06/15

බලා ඔක්කොම ලොවේ විස්තර
ගොඩගසා ගත් මතක ඉස්සර
සීරුවෙන් හිත් අගින් අස්කර
හලා පොළවට සිතැඟි එක්කර
වැස්සකින් මැවු මියුරු සත්සර
නුඹත් අහසක් වගෙයි ගැබ්බර

No comments:

Post a Comment