2014/06/28

මගේ සෙනෙහස තාම නුඹටයි...

තරු පිරී තිබුණත්
දස දහස් ගණනින්
බටහිර අහස
තාම එළියයි...
කවුරු ආවත් ගියත්
මගේ හිත් අහසින්
මගේ සෙනෙහස
තාම නුඹටයි....... 

No comments:

Post a Comment