2014/06/29

වෙඩි තියාපන්


නුඹේ දිලිසෙන
තියුණු ඇස් කෙළවරින්
ඇන සිදුරු කර
ඉරා හදවත හෙමින්
ටිකෙන් ටික මා
මරණු වෙනුවට
වෙඩි තියාපන්
මගේ ඔළුවට
නුඹේ ගල් හිත්
උණ්ඩයෙන්

No comments:

Post a Comment