2014/06/15

වතුර...!

වතුර...!
මට ඕනෑ වතුර.
නුඹටත් ඕනෑ වතුර.
හැමෝම හොයන්නේ වතුර.
ජීවිතේ ජීවත් කරවන වතුර.
මං නුඹට දන් දුන් වතුර.
මට කිසිවෙක් නොදුන් වතුර.
හුස්ම හිරකර මරණයේ දොර අරින යතුර.
වතුර.......!

No comments:

Post a Comment