2014/07/20

නෙත් ඉම සරන
සිත් මල සිඹින
ගත් හද තුඩින
මත් බිඟු බමන
දෙත් පෙම් සිහින
ලත් සැප නසන
මුත් ලඟ රැඳෙන
නැත් පල ලබන

No comments:

Post a Comment