2014/07/23

තාම මෙතනයි...

අඳුරු මේකුළු 
සෙමෙන් වියැකී
ළහිරු රැල්ලක්
වැටෙන සිරියෙන්
නුඹ හැරී ආයෙත්
නොබැලුවා නම්...
නුඹ ගියත්
අව් රැල්ල මැකුනත්
සිහින් වැහිපොද
ආයේ වැටුනත්
තාම මෙතනයි
මං, මාව තෙමුණත්...

No comments:

Post a Comment