2014/07/25

"ඩයනා"

"Somewhere beyond right and wrong
there is a garden,
I will meet you there..."
"වැරැද්ද සහ නිවැරැද්දට ඔබ්බෙන්
උද්‍යානයක් තිබේ.
මම එතැනදී ඔබ හමුවන්නෙමි..."

No comments:

Post a Comment