2014/08/03

අසම්මත සම්මත

අයෙක් නොපෙනෙන දෙනුවන්
හිරුට පෙම් බැඳි විලසින්,
අයෙක් නොඇසෙන දෙසවන්
හඬට පෙම් බැඳි විලසින්,


පෙමක් ඉපැදුණු විගසින්

අසම්මත වෙද සම්මත නොවූ පමණින්...?


No comments:

Post a Comment