2014/08/06

ද බක බක කවිය

අවුට් සයිඩ් මයි වින්ඩෝ
දෙයා ආ ෆ්‍රොග්ස්
දෙක දෙක
ඉන් ද සයිලන්ට් නයිට්
දේ ආ සිගින්
බක බක
ලයින් ඔන් ද බෙඩ්
පාස්ට් මෙමරීස්
මක මක
රයිට් නව් අයි ජස්ට්
ෆීල් ලයික්
හැක හැක

No comments:

Post a Comment