2014/09/30

උන්නත් මං මළත් මං

උන්නත් මං
මළත් මං
දන්නැති මං
උන්නද උඹ
මළාද උඹ
දන්නවා මං

උන්නද උඹ
මළාද උඹ
දන්නවා උඹ
උන්නත් මං
මළත් මං
දන්නෑ උඹ

දන්නා බව
දන්නැති බව
දන්නෑ උඹ

නොදන්න කං
උඹ ගැන නං
දන්නව මං

2014/09/19

මගේ කවිය


අහස, පොළව, ජීවය
ලෝකය නිර්මාණය කරනවා.
මගේ අහස
මගේ පොළව
මගේ ජීවය
මගේ සුදු අම්මා...
ආලෝකය, ආදරය, හීන
ලෝකයට අවශ්‍ය කරනවා.
මගේ ආලෝකය
මගේ ආදරය
මගේ හීනය
මගේ සුදු අම්මා...
හුස්ම, හදවත්, බලාපොරොත්තු
ලෝකය ජීවත් කරවනවා.
මගේ හුස්ම
මගේ හදවත
මගේ බලාපොරොත්තුව
මගේ සුදු අම්මා...
මල්, තරු, කවි
ලෝකය ලස්සන කරනවා.
මගේ මල
මගේ තරුව
මගේ කවිය
මගේ සුදු අම්මා....... 

2014/09/13

කඳුළක්

සපාගෙන දත්
මොළවා මිට දෑත්
පිට පනින්නට වෙර ගත්
කඳුළක් වේය සිර කරගත්

2014/09/10

කමක් නැත නොදෙඩුවත් වදනෙක
නොගැටුනත් නෙතින් නෙත එකිනෙක
කල්පෙකට ඇති කලක් මොහොතක
හමුවෙයන් නුඹ ආයෙ දවසක... 

2014/09/04


ඉන්දන්නට හැකි වුණත් නුඹට
උදුරන්නට නොහැකි
මසිත ලියලා වැඩෙන
ප්‍රේමය...

2014/09/02


නිහඬ රාත්‍රියේ
හඬන නෙතු අද්දර
කවිකාර හීනය
නුඹ.......