2014/09/30

උන්නත් මං මළත් මං

උන්නත් මං
මළත් මං
දන්නැති මං
උන්නද උඹ
මළාද උඹ
දන්නවා මං

උන්නද උඹ
මළාද උඹ
දන්නවා උඹ
උන්නත් මං
මළත් මං
දන්නෑ උඹ

දන්නා බව
දන්නැති බව
දන්නෑ උඹ

නොදන්න කං
උඹ ගැන නං
දන්නව මං

No comments:

Post a Comment