2014/09/02


නිහඬ රාත්‍රියේ
හඬන නෙතු අද්දර
කවිකාර හීනය
නුඹ....... 

No comments:

Post a Comment