2014/09/13

කඳුළක්

සපාගෙන දත්
මොළවා මිට දෑත්
පිට පනින්නට වෙර ගත්
කඳුළක් වේය සිර කරගත්

No comments:

Post a Comment