2014/09/19

මගේ කවිය


අහස, පොළව, ජීවය
ලෝකය නිර්මාණය කරනවා.
මගේ අහස
මගේ පොළව
මගේ ජීවය
මගේ සුදු අම්මා...
ආලෝකය, ආදරය, හීන
ලෝකයට අවශ්‍ය කරනවා.
මගේ ආලෝකය
මගේ ආදරය
මගේ හීනය
මගේ සුදු අම්මා...
හුස්ම, හදවත්, බලාපොරොත්තු
ලෝකය ජීවත් කරවනවා.
මගේ හුස්ම
මගේ හදවත
මගේ බලාපොරොත්තුව
මගේ සුදු අම්මා...
මල්, තරු, කවි
ලෝකය ලස්සන කරනවා.
මගේ මල
මගේ තරුව
මගේ කවිය
මගේ සුදු අම්මා....... 

No comments:

Post a Comment