2014/09/04


ඉන්දන්නට හැකි වුණත් නුඹට
උදුරන්නට නොහැකි
මසිත ලියලා වැඩෙන
ප්‍රේමය...

No comments:

Post a Comment