2014/09/10

කමක් නැත නොදෙඩුවත් වදනෙක
නොගැටුනත් නෙතින් නෙත එකිනෙක
කල්පෙකට ඇති කලක් මොහොතක
හමුවෙයන් නුඹ ආයෙ දවසක... 

No comments:

Post a Comment