2014/10/21

හීන

පාර මැද ඉඳගෙන
නිල් අහස බලාගෙන
රත්තරන් ඉර ළඟට යන්න
මං අතාරින,
පාර දෙපැත්තේ
ගස් වල අතුවල
වැදිලා කැරකිලා
ආපහු බිමට එන,
මගේ හීන...

2014/10/15

නුඹ නිසා නුඹ නැතිව...

නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
පෙමක් ඉපැදින
නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
හදක් මැලවින
නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
එපෙම මියැදින
නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
මෙතුන සිදුවින
නැති නිසා
නුඹ එතැන
කිසිත් නොදැනින
ඒ නිසා
නුඹ කොතැන
අද මා කොතැන...

2014/10/11


නුඹ නිසා ඉපිද
නුඹම නිසා මියෙන
පෙම් හැඟුම්
සේම
නුඹ ගෙනැත් දී
නුඹම රැගෙන යන
කවි සිතුම්.......


2014/10/08


හදවත සිහිල් කර

ගලාගිය

නුඹ මගේ

කවි කඳුර

.....