2014/10/11


නුඹ නිසා ඉපිද
නුඹම නිසා මියෙන
පෙම් හැඟුම්
සේම
නුඹ ගෙනැත් දී
නුඹම රැගෙන යන
කවි සිතුම්.......


No comments:

Post a Comment