2014/10/15

නුඹ නිසා නුඹ නැතිව...

නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
පෙමක් ඉපැදින
නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
හදක් මැලවින
නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
එපෙම මියැදින
නුඹ නිසා
නුඹ නැතිව
මෙතුන සිදුවින
නැති නිසා
නුඹ එතැන
කිසිත් නොදැනින
ඒ නිසා
නුඹ කොතැන
අද මා කොතැන...

No comments:

Post a Comment