2014/10/21

හීන

පාර මැද ඉඳගෙන
නිල් අහස බලාගෙන
රත්තරන් ඉර ළඟට යන්න
මං අතාරින,
පාර දෙපැත්තේ
ගස් වල අතුවල
වැදිලා කැරකිලා
ආපහු බිමට එන,
මගේ හීන...

No comments:

Post a Comment