2014/10/08


හදවත සිහිල් කර

ගලාගිය

නුඹ මගේ

කවි කඳුර

.....

No comments:

Post a Comment