2014/11/24

රැලි

නැගෙන මුත් උසට
බිඳී යන යළි
රැගෙන යන පතුලට
සෝදාන වැලි
විටෙක කඳුළැලි ද
ගෙනෙන හසරැලි
නුඹ මගේ හිත්
සමුදුරේ රැලි

No comments:

Post a Comment