2014/11/19

පාට

දම් පාට
කළු පාට
රතු පාට
සුදු පාට
අළු පාට
ඕනෙ පාටකට
දාන්න වැඩිපුර
කළු පාට,
සුදු පාට හෝ
අළු පාට.
එහෙමයි මං ආස.
තදම තද
දම් පාට...
ඒ උනත්
කළු පාට,
සුදු පාට හෝ
අළු පාට
දැම්මම වැඩිපුර
රතු පාට
නොවෙයි ලා හෝ
තදම තද රතු පාට,
එක්කො ඒ ලේ පාට
නැත්නම් ඇගේ
දෙතොලේ පාට...

No comments:

Post a Comment