2015/03/29

වෙනස!

ලං වෙන්න බැරි බව
දුක් වෙන්න වෙන බව
දැනුනාම නුඹ වෙනස් වුණා
හරියට වගේ අහස...
ලං වෙන්න බැරි බව
දුක් වෙන්න වෙන බව
දැනම මං නුඹම හොයනව
අන්න ඒකයි වෙනස!

No comments:

Post a Comment