2015/03/11

බැඳුණු දූවිලි
පැරණි සිහිනවල,
ඉතිරි අළු
ආදරණීය මතකවල,
තදින් මුහුකොට,
දෙතොල දී දෙතොලට
පිඹිමි
ප්‍රේමයේ උණුසුම් හුස්ම
නුඹේ මියගිය
හදවතට

No comments:

Post a Comment