2015/03/18

හිනාවට හේතු දුන් තිස්සෙම
එළිය දුන් මඟ ඔස්සෙම
පැහැය දුන් හිත අස්සෙම
සුවඳ දුන් දේ ඔක්කොම
ළඟින් නෑ දැන් ඇත්තෙම
නුඹෙන් පසු නෑ දැක්කෙම
උනුත් ගියාද නුඹත් එක්කම
ඒ පස්සෙම?

No comments:

Post a Comment