2015/03/25

කරන්නට හැදු නමුත් අමතක
නුඹ යළිත් හදවතේ රැඳුණා
අතර පතරක නුඹව සිහිවී
කියු වදන් සවනතේ ඇසුණා
සිනාවක් ඉපදී දෙතොල් අග
සෙමෙන් වියැකී දුරක ඇදුණා
නුඹේ පෙම ළඟකවත් නැති සද
කඳුළු බෝ උණුසුමට දැනුණා

No comments:

Post a Comment