2015/03/26

මින්පෙර කිසිම දිනයක නොමවිඳි ලෙසට
කඩා වැටෙන තරමට හොඳටම බරට
හේදී යන්ට එසේ පිරුණ දුක හිතට
නැඟුනු කළු වලාවේ වැහැපන් තදට

No comments:

Post a Comment