2015/03/29

ආදරේ තරම් නුඹට
කියන්න වචන මදි මට
ඉතින් නුඹ ගිය සද
අඬන්න කඳුළු මදි මට
හිතේ දුක යවන්නට
හෙලන්න සුසුම් මදි මට
නුඹ එක පුංචි කවියක්
ලියන්න අකුරු මදි මට.....

No comments:

Post a Comment