2015/04/01

තද හුළං සැරට
මහ ගස් නැවෙයි දෙක තුනට
ගුගුරයි හඬට
අකුණු පැන එහෙ මෙහෙට
වැහි බිංදු බිමට
වේගෙන් එන්නෙ එක වරට
නුඹ ඇවිත් හිතට
ඇහි පියන් බර වෙන්නෙ දුකට...

No comments:

Post a Comment