2015/04/02

අද

අද
පැහැයන් තදය
දීප්තිමත්ය
අමුතු එළියක්ය
අද
අහස කළුය
හිරුද දිදුලාය
දේදුණු දහසක්ය
අද
වැහිබිඳු තියුණුය
දිස්නය දේය
දියමන්ති සේය
අද
යමක් සිදුවීය
හද ගැහුණේය
නුඹ ආයේය...

No comments:

Post a Comment