2015/04/22

දුකත් සහනෙකි කඳුළකින් දැවෙන නෙත පිරිමදින
නුඹත් අහසෙකි මේකුළින් මහද මත වැසි වසින
නොනිත් සිහිනෙකි හැඟුමකින් කොමළ වත කිතිකවන
වසත් සමයෙකි හෙමි හෙමින් නුඹට සිත පෙම් බඳින heart emoticon

No comments:

Post a Comment