2015/04/29

කවි

සඳුදා දැක්කොත් කවියක්
අඟහරුවාදා කොහොමත් කවියක්
බදාදා හිටියොත් කවියක්
බ්‍රහස්පතින්දා වදයක්
සිකුරාදා එකම මළකෙළියක්
සෙනසුරාදා හෙණයක්
ඉරිදා මං මගේ හිත එක්ක වලියක්
සඳුදා ආයෙම නුඹව දැක්කොත් කවියක්...!

1 comment: