2015/04/05

මල උඩට වේගයෙන් වැටුණත්
සිලිටි කෙමි අග බරට රැදුණත්
හීත වැහිබිඳු එක්ක කොහොමත්
පුංචි මල්පෙති යාළුයි...
නුඹ ගිහින් ටික කලක් ගෙවුණත්
මඟ බලා හිඳ දෑස රිදුණත්
මේ වගේ දුක් රෑක තවමත්
නුඹ නැතිව මට පාළුයි.....

No comments:

Post a Comment